ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงฯ และแผนป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
ประตูสู่พญาเม็งราย หลากหลายวิถีชนเผ่า แม่เปาถิ่นคนดี มากมี (แหล่ง)น้ำ ป่า (ไม้) และ สวนยางพารา  


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประการการพิจารณาตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.แม่เปา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... (เข้าชม 110 ครั้ง)
รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปี 2564 (เข้าชม 93 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 (เข้าชม 114 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (เข้าชม 72 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 79 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่เปา (เข้าชม 65 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรประจำตัวคนพิการ (เข้าชม 231 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (เข้าชม 99 ครั้ง)
การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (เข้าชม 70 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่เปา (เข้าชม 86 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เข้าชม 8 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่เปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม 61 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม 174 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่เปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม 66 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม 269 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล (เข้าชม 64 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) (เข้าชม 82 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เข้าชม 71 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบเทท้ายพร้อมอุปกรณ์เสริม ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม 74 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบเทท้ายพร้อมอุปกรณ์เสริม ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน (เข้าชม 78 ครั้ง)
กิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (เข้าชม 50 ครั้ง)
กิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร
โครงการสนับสนุนการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เข้าชม 60 ครั้ง)
โครงการสนับสนุนการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมเฉลิมพระเกีรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เข้าชม 19 ครั้ง)
กิจกรรมเฉลิมพระเกีรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เข้าชม 42 ครั้ง)
โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 (เข้าชม 828 ครั้ง)
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที
กิจกรรมทั้งหมด

  PG SLOT ซื้อฟรีสปิน..   1
  เริ่มต้นการเพิ่มรายได้พ.. 0
  กำลังหาเงินพิเศษเพิ่มง่.. 0
  ลงทุนง่ายได้กำไรเร็ว.. 0
  spinix, spinix, .. 6
  ซีเกมส์ แบบสับแบบใหม่.. 3
  mscwinmscwin.. 6
  xoslot xoslot .. 6
  Try to play baccarat,.. 6
  all slot wallet.. 6


นายฐิติพันธ์ เข็มขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เบอร์โทรศัพท์ 088-4031272
นายประเสริฐ สมร่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เบอร์โทรศัพท์ 084-8077695
นายพิเชษฐ์ แซ่หาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เบอร์โทรศัพท์ 098-8024771
นายลันตรี ยะจินดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เบอร์โทรศัพท์ 062-7616641
จ.ส.ท.สุพจน์ เวียงคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เบอร์โทรศัพท์ 091-8565944

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย