ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  กองการศึกษา
นายวรกิตก์ พรมมินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวรัตติกาล ยะจินดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอภิญญา ศรีกันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพิกุล คุณาภรณ์สิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรมล รักเรียน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรดา แซ่โซ้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรศรี เรือนมูล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเยาวเรศ สมรวย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนฤมล อิ่นใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา อิ่นใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร สันโท
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมัณทนา ภูอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ม.3
นางอรทัย ใจแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ม.5
นางสาวลัดดาวัลย์ แซ่หาง
ผู้ดูแลเด็ก ม.5
นางจันทร์ทอง ปินใจ
ผู้ดูแลเด็ก ม.5
นางชนกนันท์ กันแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ม.7
นางพลอย เขื่อนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ม.13
นางนารี วงค์ตะวัน
ผู้ดูแลเด็ก ม.14
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290