ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงฯ และแผนป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประการการพิจารณาตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.แม่เปา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ทำการศึกษารายละเอียดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประการ
รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปี 2564
รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุห
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่เปา
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่เปา
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรประจำตัวคนพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การค
การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายฐิติพันธ์ เข็มขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา พร้อมด้วยคณะผู้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่เปา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่เปา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com