ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  สมาชิกสภา
นายสุวิทย์ จันต๊ะฟู
ประธานสภา
นายประเสริฐ สมร่าง
ม.14 รองประธานสภา
นายลันตรี ยะจินดา
ม.12 เลขานุการสภา
นายต่วน คำดวง
ม.1
นายนิยม คำอุปละ
ม.1
นายสงวน อิ่นใจ
ม.2
นายสมเด็จ กาบอ้อย
ม.2
นายดำรงค์ ผาลม
ม.3
นายสมจิตร ยะจินดา
ม.3
นายชัยณรงค์ เขื่อนแก้ว
ม.4
นายเจ๋อ แซ่ล่อ
ม.5
นายบุญธรรม แซ่กือ
ม.5
นายเกษมชัย ดวงสุภา
ม.6
นายทวี จักรบุตร
ม.6
นายอาชวิน ชรัญกุล
ม.7
นายสุชาติ แซ่เล่า
ม.7
นายนพพล บุญหลี
ม.8
นายพงศกร คำนนท์
ม.8
นายสนิท วางโต
ม.9
นายใส หลวงหาญ
ม.9
นายสนั่น หล่ายโท้
ม.10
นางมณีรัตน์ หล่ายโท้
ม.10
นายธนบูลย์ รักขัน
ม.11
นายบุญศรี สุขทองงาม
ม.11
นายสุภัท ชาวเหนือ
ม.12
นายไพบูลย์ กันทะวงค์
ม.13
นายวสันต์ กันทะทอง
ม.13
นายศักดา ลีสุขสาม
ม.14
นายนิคม ศรีคุณเมือง
ม.15
นายแสง อบเชย
ม.15
นายอนันต์ โป่งบุญมี
ม.16
นายส่น คำมา
ม.16
นายพิเชษฐ์ แซ่หาง
ม.17
นายเอกพงษ์ แซ่หาง
ม.17
นายถวิล กันทะวงค์
ม.18
นายวิชา วรรณต๊ะ
ม.18
นายพุฒินันท์ ธิปละ
ม.19
นายสายัณต์ อุปเสน
ม.20
นายวรวิทย์ มณฑล
ม.20

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290