ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา มีพื้นที่ทั้งหมด 111 ตารางกิโลเมตร หรือ 95,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ


เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  19  หมู่บ้าน  ได้แก่


หมู่ที่ 1                    บ้านสันเจริญ                   โดยมี     นายทวี         ศรีสุวรรณ          เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2                    บ้านสบเปา                     โดยมี    นายเดช        ธรรมสอน          เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3                    บ้านแม่เปา                     โดยมี   นายสมบัติ      ณัฐธนาวรกมล    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4                    บ้านทุ่งเจ้า                     โดยมี    นายละพิน      ปาจิณะ             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5                    บ้านขุนห้วยแม่เปา           โดยมี    นายทรงศักดิ์   แซ่กือ              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6                    บ้านสันติคีรี                   โดยมี    นายอุดม       กาบอ้อย           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7                    บ้านกระแล                   โดยมี     นายปรีชา      ลักษณาการ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8                    บ้านสันหลวง                 โดยมี    นายเตียม      คำนนท์             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9                    บ้านสันสามัคคี              โดยมี   นายพีระพงษ์  คำชื่น                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11                  บ้านนาเจริญ                 โดยมี    นายอานนท์   ณัฐธนาวรกมล     เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12                 บ้านแม่เปาเหนือ             โดยมี      นายสมศักดิ์    คำอุปละ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13                 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ             โดยมี      นายสุข          ราญรอน            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 14                 บ้านสบเปาใหม่              โดยมี      นายอุดม      จันทร์ต๊ะวงศ์        กำนันตำบลแม่เปา

หมู่ที่ 15                 บ้านทุ่งเจ้า                    โดยมี     นายสวิล       ยืนหมั้น                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 16                 บ้านแม่เปาใต้                โดยมี     นายสวัสดิ์   ชัยชนะ                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 17                 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้      โดยมี      นายประเสริฐ แซ่โซ้ง                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 18                 บ้านทุ่งเจ้าใต้                โดยมี    นายอินสม   เขื่อนแก้ว               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 19                 บ้านนาเจริญใหม่           โดยมี     นายเรืองศักดิ์  ภูมิยิ่ง                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 20                 บ้านสบเปา                  โดยมี     นายบุญธรรม   เตวิน             เป็นผู้ใหญ่บ้าน


- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  เต็มหมู่บ้าน จำนวน  18 หมู่บ้าน ได้แก่        หมู่ที่ 1-9, หมู่ที่ 11-17 และหมู่ที่ 19-20

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา บางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 18


จำนวนประชากร 

ประชากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  มีจำนวน  3,254  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด  10,663  คน  แยกเป็นชาย  5,355  คน  หญิง  5,308  คน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน


สภาพทางสังคม


การศึกษา   

 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน  5 แห่ง ได้แก่

   1. โรงเรียนบ้านแม่เปา หมู่ที่    3

   2. โรงเรียนบ้านกระแล หมู่ที่  7

   3. โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี หมู่ที่ 8  

   4. โรงเรียนบ้านสบเปา หมู่ที่ 11 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

   5. โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี หมู่ที่ 5 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)   

 

-  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่เปา จำนวน 1 แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

-  มีครู จำนวน 60 คน นักเรียน จำนวน 922 คน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่เปา หมู่ 3  

   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5

   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำฮาก หมู่ 5

   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระแล หมู่ 7

   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14

- มีเด็กเล็ก จำนวน 243 คน สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

1.วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 1

2. วัดแม่เปาโพธาราม หมู่ที่

3. วัดบุญวาทย์ หมู่ที่ 4

4. วัดบ้านสันติคีรี หมู่ที่ 6

5. วัดบ้านสันหลวง หมู่ที่ 8

6. วัดบ้านสันสามัคคี หมู่ที่ 9

7.   วัดป่าเย็นบุญหมู่ที่ 11

8.วัดสบเปาหมู่ที่ 14

9. วัดแม่เปาเจริญธรรม หมู่ที่ 16
10. วัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 19
 - โบสถ์ศาสนาคริสต์ จำนวน 3  แห่ง

-  มัสยิด จำนวน 1 แห่งด้านสาธารณสุข

สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง คือ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เปา หมู่ที่ 14 จำนวน 1 แห่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ที่ 17 จำนวน 1 แห่ง           

- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน  2 แห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- จุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติด จำนวน 3  แห่ง

- ตู้ยามตำรวจ (หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เปา)จำนวน 1 แห่งการคมนาคม

   การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข 1152 ( สายบ้านต้า – หัวดอย ) ตัดผ่าน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,4,10,15,18

- ทางหลวงหมายเลข 1326 ( สบเปา – ร่องบัวทอง ) ตัดผ่าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,6,14

- ถนน  รพช. ( สบเปา – ขุนห้วยแม่เปา )  ตัดผ่าน 5 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่ 1,2,3,12,16

- ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลเม็งราย จำนวน 4 สาย

- ถนนลาดยางเชื่อมกับตำบลเม็งราย จำนวน 1สาย

- ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลตาดควัน จำนวน 1สาย

- ถนนดินลูกรังเชื่อมตำบลแม่ต๋ำ  จำนวน 1สาย

- ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลไม้ยา  จำนวน 1สายการโทรคมนาคม

- สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง

- ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ( หมู่ที่ 1 – 7, 9 – 12,14,16 ) จำนวน 13 แห่ง การไฟฟ้า

- ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วยจำนวน 20 สาย

- บึง , หนอง  และอื่น ๆ จำนวน 10 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- สระน้ำ จำนวน 36 แห่ง

- ฝาย คสล.จำนวน 9 แห่ง

- บ่อน้ำตื้นจำนวน 809 แห่ง

- บ่อบาดาลจำนวน 173  แห่ง

- หนองน้ำสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง

- รางน้ำประปาภูเขา จำนวน 3 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,16,17,19) จำนวน 14 แห่ง

- คลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง

- เหมือง จำนวน 19 แห่งข้อมูลอื่น ๆ


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ป่าชุมชน จำนวน 15 แห่ง

- แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำแม่เปา , แม่น้ำแม่ต๊าก ,ห้วยแม่เลียบ ,ร่องเบี้ย ,ห้วยจำตุ้ม ,ห้วยโป่ง,ต้นถาง, ห้วยลึก ,ห้วยเบี้ย ,ห้วยซ่อน ,ร่องข่า ห้วยฮ้อม , ห้วยแม่เลี้ยมพืชเศรษฐกิจในตำบลแม่เปา

- ข้าวนาปี พื้นที่ปลูก 20,100 ไร่ ผลผลิต 650 กก./ไร่

- ข้าวนาปรัง พื้นที่ปลูก 2,050 ไร่ ผลผลิต 700 กก./ไร่

- ข้าวไร่ พื้นที่ปลูก 1,393 ไร่ ผลผลิต 350 กก./ไร่

- ข้าวโพด พื้นที่ปลูก 15,554 ไร่ ผลผลิต 800 กก./ไร่

- พืชผักอื่นๆ พื้นที่ปลูก 50  ไร่ ผลผลิต 1,200 กก./ไร่

- มันสำปะหลัง พื้นที่ปลูก 2,469 ไร่ ผลผลิต 3,500 กก./ไร        

- ลำไย พื้นที่ปลูก 2,086 ไร่ ผลผลิต 850 กก./ไร่        

- ลิ้นจี่ พื้นที่ปลูก 185 ไร่ ผลผลิต 850 กก./ไร่

- ส้มเขียวหวาน พื้นที่ปลูก 90 ไร่ ผลผลิต 2,500 กก./ไร่

- มะม่วง พื้นที่ปลูก 3,138 ไร่ ผลผลิต 3,000 กก./ไร่ 

- ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่น พื้นที่ปลูก 500 ไร่ ผลผลิต 2,500 กก./ไร่ 

- ยางพารา พื้นที่ปลูก 4,822 ไร่ ผลผลิต 655 กก./ไร่ ปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 1,445 คน

- สุกร จำนวน 2,386 ตัว

- โคเนื้อ จำนวน 683 ตัว

- กระบือ จำนวน 34 ตัว

- ไก่เนื้อ จำนวน 73,921 ตัว

- เป็ด จำนวน 3,089 ตัวสภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจในปี 2555 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

- ร้านจำหน่ายอาหารจำนวน 12 แห่ง

- โรงสี จำนวน 12  แห่ง

- ร้านซ่อมรถ จำนวน 10 แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

- ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน 12 แห่ง

- โรงกลั่นสุรา จำนวน 4 แห่ง

- บ้านเช่า จำนวน 14 แห่ง

- ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง

- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง

- ร้านจำหน่ายไม้แปรรูป จำนวน 1 แห่ง

- ร้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 แห่ง

- ตลาดสด จำนวน 5 แห่ง

- ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 4 แห่ง

- โรงน้ำดื่ม จำนวน 3 แห่ง

- โกดังสินค้าการเกษตร จำนวน 4 แห่ง

- ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 3 แห่ง

- ฟาร์มเลี้ยงหมู จำนวน 7 แห่ง

- ร้านจำหน่ายต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง

- นวดแผนโบราณ จำนวน 2 แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

- ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 16 แห่ง

- ร้านไดนาโม จำนวน 1 แห่ง

- โรงผลิตตะเกียบ จำนวน 4 แห่ง

- โรงผลิตขนมจีน จำนวน 1 แห่ง

- ร้านขายของชำ จำนวน 55 แห่ง

- ร้านอัดฉีดยานยนต์ จำนวน  1 แห่ง

- ร้านจำหน่ายรถมือสอง จำนวน 1 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290