ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  สำนักปลัด
นางสาวดวงใจ ตะอูบ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวสุวรัตน์ บุญต่อ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวทัศนียาพร ผัดเรือน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายธีระธาดา อินต๊ะวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
พ.อ.อ.ประวิต ตลับทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกรรณิกา กาบจอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชานนท์ อโนราช
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางพราวพร พุทธิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลรัฎดาลักษมณ์ ภูมาจิตราพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตติยา ยะจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวกิ่งทอง ชัยบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรางคณา พิมพาสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอรรถพล ยะจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเสรี ศรีวิศร
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยวุฒิ อบเชย
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช บุญช่วย
คนงานทั่วไป
นางพรรณี กันทะสาร
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290