ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนป้องกันการทุจริตและรายงานการติดตามการดำเนินการตามแผน ฯ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.แม่เปา (Back Office)
 ฐานระบบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
 องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานผลตามนโยบายงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  กิจกรรม
โครงการกีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่เปาและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (เข้าชม 129 ครั้ง)
โครงการกีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่เปาและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
วันที่ 11 เ
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 (เข้าชม 101 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ
โครงการจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ลำน้ำเปา (เข้าชม 88 ครั้ง)
ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ก
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่เปา พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (เข้าชม 49 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2566 (เข้าชม 60 ครั้ง)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลการจัดทำแผน

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส อบต.แม่เปา ใสสะอาด 2566" และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เข้าชม 55 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายฐิติพันธ์  เข็มขาว นายกองค์การบริหารส
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร (เข้าชม 238 ครั้ง)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เข้าชม 191 ครั้ง)
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในวันเส่ร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งและจัดงานลอบกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เข้าชม 234 ครั้ง)
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งและจัดงานลอบกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (เข้าชม 688 ครั้ง)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เปา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com