ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
รวมลิงค์เว็บไซต์
ใบสมัครสาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เปา ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
แบบขอรับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเข้ารับการรักษา(นอน)ในโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
แบบขอรับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
แบบขอรับผลประโยชน์กรณีสมาชิกคลอดบุตร ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
แบบขอรับผลประโยชน์กรณีสมาชิกขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แบบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ Adobe Acrobat Document 255.77 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ Adobe Acrobat Document 186.35 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
คำขอตรวจค้นเอกสาร Adobe Acrobat Document 51.5 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
คำร้องทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด 9 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290