ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงฯ และแผนป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (เข้าชม 13 ครั้ง)
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำขยะเปีย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 45 ครั้ง)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564<
โครงการสนับสนุนการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เข้าชม 26 ครั้ง)
โครงการสนับสนุนการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉล
โครงการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้สูงอายุ ด้วยแพทย์แผนไทย (เข้าชม 14 ครั้ง)
โครงการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้สูงอายุ ด้วยแพทย์แผนไทย(รพ.สต.แม่เปา)
โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ (เข้าชม 11 ครั้ง)
โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ
ในวันที่ 15 กันยายน 2564
ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถั
โครงการยุติปัญหาวัณโรครายใหม่ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (เข้าชม 10 ครั้ง)
โครงการยุติปัญหาวัณโรครายใหม่ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในเขตโรงพ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน (เข้าชม 10 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน
(ด้านสังคม ด้านร่าง
โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต (เข้าชม 62 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ"คลองสวย  น้ำใส ไ
โครงการฝึกอบรม การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง เพื่อปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 84 ครั้ง)
โครงการฝึกอบรม การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง เพื่อปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่เปา (เข้าชม 18 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา นำโดยท่านนายกฐิติพันธ์ เข็มขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com