ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้านหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนป้องกันการทุจริตและรายงานการติดตามการดำเนินการตามแผน ฯ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.แม่เปา (Back Office)
 ฐานระบบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
 องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานผลตามนโยบายงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  สปสช
โครงการอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปี 2558

โครงการอบรมและดูงานเพื่

ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
Meeting to approve plans / health promotion program. Prevention and control Fiscal year 2557, and rehabilitation
Fund local health SAO. Maepao on March 28, 2557.
คณะศึกษาดูงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น
คณะศึกษาดูงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
วันอังคาร ที่ 25
โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย รุ่นที่ 2
โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 -28 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อสู่อาหารปลอดภัย
โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อสู่อาหารปลอดภัย
วันที่ 25-27 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล<
โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2556
โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2556
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 -24 กันยายน 2556
ณ  หอประช
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยญาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยญาติ
อสม. และ อผส. ประจำปี  2556
วันที่  21-22 กัน
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงฯ โซนสบเปา แม่เปา
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยอสม. โซนสบเปา แม่เปา
วันที่ 20 กันยายน 2556
ณ ห้อง
โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพผู้ติดเชื้อเอดส์ ปี 2556
โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพผู้ติดเชื้อเอดส์ ปี 2556
วันที่ 18-19 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตร
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร
วันที่  19 กันยายน 2556
ณ โร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com