ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
ประตูสู่พญาเม็งราย หลากหลายวิถีชนเผ่า แม่เปาถิ่นคนดี มากมี (แหล่ง)น้ำ ป่า (ไม้) และ สวนยางพารา  


ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561 (เข้าชม 2 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เข้าชม 21 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (เข้าชม 24 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เข้าชม 50 ครั้ง)
ประชาสัมธ์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 (เข้าชม 69 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เข้าชม 58 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (เข้าชม 92 ครั้ง)
ประชาสัมพัธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) (เข้าชม 64 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (เข้าชม 62 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เข้าชม 62 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เข้าชม 4 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม 22 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (เข้าชม 27 ครั้ง)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (เข้าชม 23 ครั้ง)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (เข้าชม 35 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (เข้าชม 29 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันหลวง หมู่ 8 (เข้าชม 47 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 (เข้าชม 45 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 (เข้าชม 45 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ 10 (เข้าชม 47 ครั้ง)
พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร (เข้าชม 58 ครั้ง)
พิธีถวายเครื่องสักการะ
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 (เข้าชม 54 ครั้ง)
โครงการสืบสานประเพณีแห่
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เข้าชม 68 ครั้ง)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประส
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 (เข้าชม 35 ครั้ง)
การประชุมสภาองค์การบริ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 (เข้าชม 68 ครั้ง)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญ
กิจกรรมทั้งหมด

  เครื่องพิมพ์เช็ค.. 69
  ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค ..   134
  อันดารถเช่า รถเช่าเชียงร.. 106
  "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp แล.. 1536
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบร.. 309
  ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงาน.. 302
  ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงิน..   324
  รับซื้อเพชร รับซื้อนาฬิก..   693
  บริการรถรับจ้าง ราคากันเ.. 280
  บริการรถรับจ้างที่จังหว.. 299
นายณัชฐิศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.แม่เปา
นายฐิติพันธ์ เข็มขาว
รองนายก อบต.แม่เปา
นายสารสิทธิ สิทธิสาร
รองนายก อบต.แม่เปา
นายอนันต์ แก้วมหานิล
เลขานายก อบต.แม่เปา
นายอนันตชัย นาระถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย